TANKVOORWAARDEN LUBOLUX OIL NV

1. De ondertekenaar van deze overeenkomst verklaart dat de hierbij door hem verstrekte gegevens correct en volledig zijn. In het kader van de GDPR richtlijn geeft de klant hierbij uitdrukkelijk de toestemming zijn persoonsgegevens te bewaren en te bewerken die nodig zijn voor de uitvoering van de door hem gevraagde overeenkomst. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van de inhoud van de privacy policy op onze website www.lubolux.be en er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan. Om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van deze privacy policy, raden wij aan om op regelmatige deze te raadplegen op onze website.
2. De ondertekenaar van de tankovereenkomst is de titularis van de tankkaart(en) en waakt over de rechten en plichten die het bezit en gebruik van dergelijke kaarten inhouden. De titularis is uitdrukkelijk aansprakelijk voor de gestelde tanktransacties, zelfs bij overdracht van de kaart aan personeel, familie, vrienden of bij verlies en diefstal van de kaart. Gebruik maken van een door Lubolux Oil uitgereikte tankkaart betekent automatisch het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke tankvoorwaarden. De voorwaarden gepubliceerd op de meest recente datum op onze website www.lubolux.be worden steeds geacht de meest recente te zijn, primerend op alle andere mogelijke versies en dus bindend op elk moment.
3. De tankkaart wordt aangekocht en is dus eigendom van de klant. Verlies of diefstal vallen dus ten zijne laste. Niettegenstaande de kaart eigendom van de klant is, neemt Lubolux Oil zich uitdrukkelijk het recht een tankkaart te blokkeren (al dan niet definitief) indien bepaalde contractvoorwaarden niet correct worden nageleefd of indien de orde, netheid, veiligheid en rust tijdens het tanken in het gedrang komen, en dit steeds zonder enig verhaal met betrekking tot schadevergoeding of dergelijke.
4. Indien er zich een ongeval of incident voordoet tijdens het tanken (of ermee gepaard gaand), is de klant of gebruiker verplicht dit te melden op onze maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Rozenstraat 6/b hetzij persoonlijk, hetzij telefonisch (na sluitingstijd inspreken op het automatisch antwoordapparaat), hetzij per email met opgave van de contactgegevens van de klant.
5. Leg steeds Uw motor stil, radio af, verboden te roken of vuur te maken, gebruik de vuilnisbakjes. De tankplaats wordt netjes achtergelaten op de kortst mogelijke tijd (er zijn nog klanten na U). Gelieve enkel te parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen.
6. Op de tankplaats is er permanente camerabewaking met opname, deels uit veiligheidsoverwegingen, anderzijds als gevolg van accijnswetgeving. In geval van misbruiken, worden deze beelden ter beschikking gesteld van controleautoriteiten of belanghebbenden. Elke gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van camerabewaking, zo niet is de toegang tot de tankplaats verboden.
Indien op vraag van de klant camerabeelden moeten worden opgezocht, zal er een vergoeding in functie van de besteedde tijd in rekening gebracht worden van de klant.
7. Betaling :
7.1 Periodieke domiciliëring : Bij aanvang van een tankovereenkomst wordt door de klant een “mandaat SEPA Europese domiciliëring” ondertekend en aan haar bank bezorgd ter registratie. Vervolgens bezorgt de klant het mandaatformulier (ondertekend door klant en geregistreerd door de bank) terug aan Lubolux Oil NV. Dit betekent de uitdrukkelijke toelating om de periodieke facturen automatisch te kunnen innen via domiciliëring. Alle facturen worden ter domiciliëring aangeboden op de dag na de factuurdatum.
7.2 Contante afrekening met cash geld, debetkaart of creditkaart : Bij aanvang van een tankbeurt voert de klant hiervoor eerst de Lubolux Oil tankkaart in een betaalautomaat, vervolgens vraagt de betaalpaal een betaalkaart (Maestro, Visa, enz.) of cashgeld in te voeren. Hier dient de Lubolux Oil tankkaart enkel voor het archiveren van de tankgegevens ter facturatie, de tweede kaart is het betaalmiddel.
Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet correct nakomt via optie “7.1”, dan kan Lubolux Oil ten alle tijde zonder voorafgaande ingebrekestelling of verwittiging éénzijdig de tankkaart omzetten van optie “7.1” naar optie “7.2”.
8. Facturatie : Als algemeen principe wordt er gefactureerd en gedomicilieerd per volledige kalendermaand.
In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
Deze facturatietermijn wordt vooraf afgesproken en vastgelegd in de “specifieke voorwaarden” en kan eventueel aangepast worden in de loop van de samenwerking.
De klant geeft de uitdrukkelijke toestemming om alle facturen op elektronische wijze (email) aan hem te laten bezorgen. Indien de klant niet over internet of email mocht beschikken of toch liever een factuur op papier ontvangt, kan hiervan op uitdrukkelijke wijze afgeweken worden in de specifieke tankvoorwaarden.
De dienstverlening voor het uitreiken van een factuur op papier is betalend. Indien de klant hiervoor kiest, wordt bij aanvang van elk kalenderjaar een forfaitair jaarbedrag aangerekend. Dit bedrag is jaarlijks herzienbaar. Terugbetaling op dit bedrag wegens tijdelijke of definitieve stopzetting van het tanken tijdens de loop van het jaar, is niet mogelijk.
9. Prijsbepaling : Elke klant betaalt de prijs zoals deze wordt weergegeven op de pomp tijdens het tanken.
10. Bij niet-betaling, dus wanneer de te domiciliëren financiële rekening niet voldoende dekking biedt, behoudt Lubolux Oil het recht elke uitgereikte kaart te blokkeren voor verdere tankbeurten. Het blokkeren van een kaart gebeurt al dan niet definitief en zonder verhaal voor schadevergoeding aan ons adres of terugbetaling van de aankoopprijs van de tankkaart. Na algehele voldoening van een eerdere wanbetaling, kan Lubolux Oil alsnog een kaart deblokkeren en her-activeren volgens clausule “6.b.”, echter zonder hiertoe verbonden te zijn.
Conform de algemene verkoopsvoorwaarden, vervalt bij wanbetaling elke vorm van toegekende korting, onverminderd de gestipuleerde schadebedingclausules.
11. Publiciteit op de pompdisplays : daar waar de klant onder bepaalde voorwaarden toelating krijgt tot het plaatsen van zijn eigen publiciteit op de pompdisplays, behoudt LUBOLUX OIL NV uitdrukkelijk het recht om éénzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of verantwoording de publiciteit van de klant te weigeren of te verwijderen van de pompdisplays. Motieven voor verwijdering kunnen betaalproblemen of het tankgedrag zijn.
12. De productkwaliteit inzake vorstbestendigheid bij diesel en rode gasolie alsook de dampspanning bij benzine, wordt aangeboden volgens de behoefte van het seizoen, de vigerende wetgeving en zoals deze beschikbaar is bij de petroleummaatschappijen.
Lubolux Oil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk defect aan de tankinstallatie of wanneer de aanvoer van product hinder ondervindt.
13. Tanken van gemerkte producten op een onbemand tankstation : Conform de betreffende accijnswetgeving, verbindt de klant er zich uitdrukkelijk toe correct gebruik te maken van de tankkaart en aansprakelijkheid te erkennen bij misbruik van de tankkaart.
Bovendien garandeert de klant de betaling van eventuele boeten in geval er onwettige handelingen zouden worden gepleegd. De groene TOEGANGSKAART voor rode gasolie extra en petroleum B is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij eventuele misbruiken wordt deze onmiddellijk geblokkeerd en wordt het misbruik gemeld aan de bevoegde accijnsautoriteiten.
14. Deze voorwaarden gelden voor alle uitgegeven tankkaarten en op alle locaties die door Lubolux Oil ter beschikking worden gesteld.
Op de uitvoering van een tankovereenkomst blijven onze algemene verkoopsvoorwaarden geldig.