ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN LUBOLUX OIL NV

 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze verkopen, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende bepalingen vastleggen. Hierbij vindt u de versie van kracht op datum van ondertekening van deze overeenkomst. Voor de geactualiseerde en bindende versie verwijzen wij u steeds graag naar onze website lubolux.be . Voorwaarden opgelegd door de koper kunnen nooit primeren boven deze van de verkoper.
 2. Elke klacht m.b.t. de geleverde goederen dient onmiddellijk bij de levering te worden meegedeeld aan de vervoerder en, in diens aanwezigheid, te worden genoteerd op de vrachtbrief. Om aanvaard te worden, dient iedere klacht, op straffe van nietigheid, binnen de 8 dagen na levering, aangetekend en gemotiveerd ter kennis van de verkoper gebracht te worden. Eens deze termijn van 8 dagen verstreken, wordt de levering geacht te zijn aanvaard. Bij betaling, al dan niet contant, heeft de klant uitdrukkelijk bevestigd de juiste goederen in correcte staat te hebben ontvangen.
 3. Leveringstermijnen worden enkel ter informatie meegedeeld en zijn niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk noch aanvraag tot schadevergoeding tot gevolg hebben.
 4. In geval van overmacht kan de verkoper de bestelling van rechtswege annuleren of uitstellen.
 5. Indien de koper zijn verbintenissen om welke reden of door welke oorzaak ook, niet mocht nakomen, is de verkoper gerechtigd de verzending stop te zetten, de onmiddellijke betaling te eisen van alle bestelde goederen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is. In dergelijk geval kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die uit stopzetting of opschorting der levering mocht voortspruiten. Kennelijk onvermogen of faillissement van de koper geven het recht aan de verkoper om onmiddellijk de uitvoering van elke verkoopovereenkomst stop te zetten.
 6. De koper draagt de algehele verantwoordelijkheid betreffende de aard, de staat en de wettelijkheid van zijn stockagemethodes en -capaciteiten. Bij de bestelling gaan we ervan uit dat elke opslagtank voorzien is van een goedwerkende overloopbeveiliging en groene dop met het daarbij horend conformiteitsattest (de geldigheidsduur is vermeld op het attest) van de tankcontrole. Bij de levering is het voor ons als leverancier onbegonnen werk om telkens de verantwoordelijke (eigenaar, gebruiker, verantwoordelijke binnen een bedrijf of openbare dienst) op de plaats van levering te   vinden die ons het attest kan voorleggen. Indien een tank voorzien is van een groene dop of een andere groen controleplaatje, gaan wij er als leverancier van uit dat de tank conform is en dus mag gevuld worden. Tanken die niet conform zijn mogen wettelijk niet gevuld worden, wat wij als leverancier dan ook weigeren. Indien de klant ons als leverancier al dan niet opzettelijk misleidt door een groene dop op zijn tank te plaatsen zonder tankcontrole (of vervallen tankcontrole), zijn eventuele schadelijke gevolgen (in de meest ruime zin) de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant zelf. Indien de geldigheidsduur van de tankcontrole toch mocht verlopen zijn (en de tank werd door ons net gevuld), is de klant verplicht ons dit onmiddellijk mee te delen. Zo kunnen wij onmiddellijk de nodige stappen zetten om de situatie recht te zetten en mogelijke schade vermijden.
 7. De klant ziet er op toe dat de leveringsplaats veilig en voldoende toegankelijk is voor de chauffeur en zijn voertuig. De klant is verplicht de chauffeur in te lichten (desnoods vooraf bij telefonische bestelling) over eventuele al dan niet verborgen putten, deksels, buizen, enz… onder een toegangsweg. Indien de staat van de toegangsweg tot de leveringsplaats wegens extreme weersomstandigheden (overstroming, modder, sneeuw, ijzel, …) geen veilige toegang toelaat, is de klant verplicht dit vooraf te melden aan de verkoper, zodat de levering kan uitgesteld worden. Indien de chauffeur met het leveringsvoertuig toch vast- geraakt, zijn de sleepkosten evenals eventuele schade en werkverlet ten laste van de klant.
 8. Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bepalingen als definitief aanvaard aangezien.
 9. De normale verkoopprijs is de officiële prijs zoals deze bepaald wordt de FOD Economie. Uitzonderlijk wordt er bij correcte betaling binnen de overeengekomen termijn een korting op voorgaand tarief toegekend, die onmiddellijk op de factuur verrekend wordt. Bij wanbetaling vervalt deze korting.
 10. Alle factuurbedragen zijn betaalbaar ter zetel van de verkoper, uiterlijk 15 dagen na factuurdatum of rechtstreeks aan de vervoerder van onze vennootschap.
 11. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, is er een verwijlintrest van 1,5 % per maand van toepassing op het volledig factuurbedrag. Dit geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 12. De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele innings- en gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 100  Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 13. Een niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 14. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en het onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.
 15. In het kader van de GDPR richtlijn geeft de klant hierbij uitdrukkelijk de toestemming zijn persoonsgegevens te bewaren en te bewerken die nodig zijn voor de uitvoering van de door hem gevraagde overeenkomst. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van de inhoud van de privacy policy op onze website lubolux.be en er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan. Om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van deze privacy policy, raden wij aan om op regelmatige deze te raadplegen op onze website.
 16. Alle geschillen die ontstaan tussen verkoper en koper zullen door een door de verkoper of door zijn rechtsopvolger aan te wijzen Rechtbank worden behandeld, voor zover de Wet zich daar niet tegen verzet. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst.